Kompas360

Forretningsbetingelser Kompas360 Web og Marketing ApS

Opdateret: 01. 01. 2023

Kompas360 Web & Marketing ApS ▪ Hovedkontor ▪ Sydhavnsvej 2 ▪ 7700 Thisted ▪ +45 70 70 29 10
info@kompas360.dk ▪ www.kompas360.dk ▪ CVR: 40430938


Forretningsbetingelser Kompas360 Web og Marketing ApS
Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem Kompas360 Web og Marketing ApS
og kunden, hvorfor det anbefales, at De som kunde læser betingelserne grundigt igennem. Køb af en
service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftlig accept fra begge parter, kan
forretningsbetingelserne fraviges.

1. Generelt

1.1 Kompas360 Web og Marketing ApS er et Web- og marketingbureau, der hjælper dets kunder med at
blive synlige på nettet. Kompas360 Web og Marketing ApS udarbejder hjemmesider og webshops, men
bistår også kunden efterfølgende med Hosting og support, vedligeholdelse af hjemmesiden, online
markedsføring med videre. Virksomhedens forskellige services betyder, at kunden kan få hjælp hele vejen
fra ide og udvikling til den færdige løsning samt efterfølgende online markedsføring.

2. Produktet

2.1 Kompas360 Web og Marketing leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt e-
handelsplatformen WooCommerce. Kompas360 Web og Marketing opsætter og tilretter plugins og temaer
således, at kunden ender med en færdig løsning, klar til brug.
2.2 Kompas360 Web og Marketing bistår kunden med rådgivning og vejledning samt design, således
designet matcher kundens ønsker til design eller kundens eksisterende grafiske designlinje jf. pkt. 4.1.
Kompas360 Web og Marketing tilpasser hjemmesidens layout ud fra det enkelte temas funktionalitet og
udarbejder således ikke et design fra bunden. Temaets funktionalitet for udseende afgrænser hvilke
muligheder, der foreligger for at designe hjemmesiden. Såfremt kunden ønsker funktionalitet eller
tilpasninger i en sådan grad, at det skal specialkodes, anses det som en tillægsydelse.
Det af kunden ønskede visuelle layout udspecificeres i fase 1 omkring igangsættelse og den aftalte
grafiske designlinje fraviges ikke. Har kunden konkrete udbedringsønsker til designet, kan kunden
fremkomme med disse, når kunden har produktet til korrektur jf. pkt. 4.1.
2.3 En løsning fra Kompas360 Web og Marketing indebærer de funktioner og muligheder som WordPress
CMS, WooCommerce og det enkelte tema stiller til rådighed. Såfremt der ønskes funktionalitet, som
standarderne ikke inkluderer, vil det være at betragte som en tillægsydelse.
Ønsker kunden funktionalitet udført, der går ud over standardaftalen, vil Kompas360 Web og Marketing
undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed
faktureres direkte til kunden.
2.4 Såfremt der skal benyttes 3. partssystemer, eksempelvis plugins udviklet af andre for at kunne levere
det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system
samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Beskrivelsen af pluginnet fremsendes således, at kunden har
mulighed for at læse om det lever op til kravene. Kompas360 Web og Marketing står ikke til ansvar for
eksterne plugins. Til tider er eksterne plugins på engelsk, hvorfor oversættelsen af disse anses som en
tillægsydelse.
2.5 Hjemmesiderne er funktionelle på gængse nyere enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version
af browsere, som driftes. Internet Explorer understøttes dermed ikke.
2.6 Det er ikke muligt for Kompas360 Web og Marketing at garantere en vis hastighed på hjemmesiden. En
sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt kundens materiale, ønskede ekstra plugins samt
hastigheden på det valgte Webhotel.

2.7 Når Kompas360 Web og Marketing leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt
e-handelsplatformen WooCommerce, er Kompas360 Web og Marketing ikke databehandler for kunden.
Kunden er således dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om
behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de data behandlere, som
kundens hjemmeside består af.

3. Reklamation

3.1 Evt. fejl og mangler i forbindelse med levering af en løsning fra Kompas360 Web og Marketing skal
påpeges skriftligt af kunden i forbindelse med korrektur og i særdeleshed inden levering af løsningen og /
eller inden løsningen lægges online. Modtager Kompas360 Web og Marketing ikke nogen reklamation fra
kunden betragtes løsningen som godkendt fra kundens side i forbindelse med normal korrekturgang.
Reklamationer indgivet efter løsningen er leveret og / eller lagt online faktureres særskilt.

4. Processen, levering og forsinkelser

4.1 Processen for udarbejdelse af hjemmesider og webshops vil foregå på følgende måde:
Indledende dialog omkring funktionalitet, omfang, design, forretning, behov samt eventuelle eksempler.
Denne indledende dialog resulterer i et tilbud, som sendes til kunden. Tilbud er som udgangspunkt altid
gældende i max. 30 dage fra tilbudsdato.
Når tilbud er godkendt hos kunden, fremsendes ordrebekræftelse samt faktura jf. de betalingsbetingelser,
der er aftalt med kunden. Herefter modtager Kompas360 Web og Marketing det nødvendige materiale til
brug for opsætning af hjemmesiden, herunder logo, tekst og billeder. Materialet fra kunden skal modtages
inden for 10 dage medmindre andet er aftalt individuelt med kunden.
Herefter igangsættes udvikling af designoplæg som sendes til kunden. Når kunden har godkendt
designoplæg, igangsættes den færdige produktion af hjemmesiden / webshoppen. Kompas360 Web og
Marketing forbeholder sig retten til helt eller delvist at lade arbejdet udføre hos underleverandører.
4.2 Kompas360 Web og Marketing tilbyder altid 2 korrekturrunder til kunden, medmindre andet er aftalt
individuelt. Såfremt yderligere korrekturrunder er nødvendige (evt. pga. kundens egne forhold) vil disse
blive faktureres særskilt efter medgået tid.
Når hjemmesiden / webshoppen er godkendt, lægges løsningen online efter aftale med kunden. Kunden
har som udgangspunkt altid det fulde ejerskab over løsningen, når faktura er betalt rettidigt og løsningen
er lagt online.
4.3 Leveringstiden af en hjemmeside er som udgangspunkt altid 60 dage. For webshops er leveringstiden
som udgangspunkt altid 90 dage. Projektet igangsættes, når kunden har accepteret / godkendt tilbud,
forretningsbetingelser samt betalingsbetingelser.
Skyldes en forsinkelse af projektet kundens forhold, og har Kompas360 Web og Marketing rykket herfor én
gang, er Kompas360 Web og Marketing berettiget til at overdrage hjemmesiden / webshoppen som den er
på det givne tidspunkt, hvor kundens forhold forsinker projektet. Det samme gør sig gældende ved
kundens manglende betaling. Kompas360 Web og Marketing forbeholder sig retten til at fremsende faktura
til fuld og endelig betaling ved kundens forsinkelse af projektet og / eller manglende betaling jf. de
aftalte betalingsbetingelser.
Skyldes en forsinkelse af projektet Kompas360 Web og Marketing er Kompas360 Web og Marketing
forpligtet til at informere kunden i god tid og senest 10 dage før den aftale leveringstid. Kompas360 Web
og Marketing er ved forsinkelser altid forpligtet til at løse opgaven såfremt levering kan finde sted hurtigst
muligt efter den aftalte leveringstid. Kompas360 Web og Marketing kan ikke økonomisk stilles til ansvar for forsinkelser samt evt. omkostninger, som kunden måtte opleve i forbindelse med evt. forsinkelser af
projektet.
4.4 Såfremt kunden vælger et andet webhotel/hosting end hos Kompas360 Web og Marketing, skal
Kompas360 Web og Marketing have fremsendt korrekt login til det valgt webhotel. Dette indebærer ftp,
database samt adgang til kontrolpanel. Ydermere påhviler det kunden at sørge for, at Webhotellet
understøtter seneste teknologier og er opdateret således, at den udarbejdede hjemmeside kan uploades
og er funktionsdygtig.
4.5 Det påhviler kunden at levere materialer til hjemmesiden såsom logo, tekst og billeder. Kompas360
Web og Marketing gennemgår ikke disse materialer såsom kommentering af tekster, stavekontrol eller
komprimering af billeder. Kompas360 Web og Marketings bistand vedrørende materiale til hjemmesiden vil
betragtes som ekstra arbejde, som der kræves tillægsbetaling for.
Såfremt materialerne ikke modtages rettidigt, vil der blive indsat ”generisk tekst” samt ”Kommer snart”
billeder. Kompas360 Web og Marketing kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for indholdet på
hjemmesiden, ligesom Kompas360 Web og Marketing ikke kan gøres ansvarlige, hvis indhold eller billeder
krænker 3. mands rettigheder.
4.6 Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med logins til kunden. Se pkt. 4.1, 3.1 og 4.3. Er
der ikke modtaget gyldigt login til det webhotel hjemmesiden skal uploades til, vil hjemmesiden blive
liggende på Kompas360 Web og Marketing test side, indtil der sendes gyldigt login. Der vil ved efter 30
dage blive igangsat webhotel, som der kræves tillægsbetaling for. Se pkt. 4.1.
4.7 Der er ikke indlagt fysiske møder i processen omkring udarbejdelse af opgaver, hjemmesider eller
webshops. Såfremt kunden har et krav omkring at mødes, vil det blive gjort efter gældende timepris,
medmindre andet er aftalt.
4.8 Diverse opgaver såsom grafik, installering af plugins og andet webarbejde vil også foregå med faserne
nævnt i pkt. 4.1.

5. Ophavsret

5.1 Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden.
5.2 Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder Kompas360 Web og
Marketing. Kompas360 Web og Marketing må til en hver tid benytte komponenterne, herunder design og
kodning mv. i andre sammenhænge.
5.3 Kompas360 Web og Marketing har den fulde ophavsret over design og kodning, som er udarbejdet af
Kompas360 Web og Marketing.

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1 Kompas360 Web og Marketing kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er
således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og
at kunden er berettiget til at bruge materialet.
6.2. Kompas360 Web og Marketing kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder –
men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab kunden måtte lide som følge af
kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede
eller ændrede data og omsætning.
6.3 Kundens erstatningskrav over for Kompas360 Web og Marketing kan under ingen omstændigheder
overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens betalinger for de seneste 6
måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftalerne i henhold til den indgåede aftale. Det samme gælder
ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden har ansvaret for, og som er foretaget af Kompas360 Web og Marketing. Retter en registreret et erstatningskrav direkte mod Kompas360 Web og
Marketing, har Kompas360 Web og Marketing desuden ret til at søge regres, således at Kompas360 Web og
Marketing i intet tilfælde betaler erstatning i videre omfang end angivet.
6.4 Kompas360 Web og Marketing kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop
har nedetid som følge af Hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins.
6.5. Såfremt en hjemmeside eller webshop, lavet af Kompas360 Web og Marketing, skal lanceres og
erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel kan Kompas360 Web og Marketing ikke drages til
ansvar for fejl eller nedetid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med re-delegering af domæner
eller ændringer i DNS, hvilket Kompas360 Web og Marketing ej heller kan stilles til ansvar for.
6.6 Såfremt Kompas360 Web og Marketing har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle
ændringer på en hjemmeside eller webshop kan Kompas360 Web og Marketing ikke stilles til ansvar for
eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det
kunden at have backup.
6.7 Kompas360 Web og Marketing kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner
såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementeringen / lanceringen
heraf hverken før, under eller efter.
6.8 Kompas360 Web og Marketing kan ikke drages til ansvar, såfremt Kompas360 Web og Marketing er
behjælpelige med juridisk vejledning. Vi rekommanderer altid at gå til en fagkyndig ved juridiske
anliggender.
6.9 Kompas360 Web og Marketing kan ikke drages til ansvar såfremt hjemmesiden hackes, eller der af
anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden. Kompas360 Web og Marketing kan ikke stilles til
ansvar, hverken direkte eller indirekte i forbindelse med nedbrud, de-aktivering af betalingskort /
betalingssystemer eller andre udefrakommende påvirkninger i forbindelse med hjemmesiden eller
håndtering af online markedsføring på eksempelvis Facebook, Instagram, LinkedIn mv.
6.10 Såfremt Kompas360 Web og Marketing byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan
laves, forholder Kompas360 Web og Marketing sig retten til, at kunne annullere aftalen, eller den del af
opgaven som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte, eller dele af det betalte, beløb til kunden.

7. Hosting

7.1 Hosting indebærer at Kompas360 Web og Marketing igennem deres leverandør, kan tilbyde kunden et
webhotel hvorpå kundens hjemmeside kan være tilgængelig. Når kunden køber et webhotel gennem
Kompas360 Web og Marketing, er Kompas360 Web og Marketing databehandler for kunden.
7.2 Størrelsen på webhotellet afhænger af, hvilken pakke kunden har købt. Der er ved ethvert webhotel
sat en begrænsning på i form af pladsforbrug, trafik samt processer.
7.3 Der garanteres ikke specifikke oppetider for kundens hjemmeside, og Kompas360 Web og Marketing
kan ikke drages til ansvar for nedetider som skyldes tredjemands forhold. Lider kunden et økonomisk tab
kan erstatningskravet mod Kompas360 Web og Marketing ikke overstige det i pkt. 6.3. aftalte.
7.4 Kompas360 Web og Marketing forbeholder sig retten til, at måtte sætte en kundes webhotel på pause,
såfremt det kan påvises, at kunden eller dens hjemmeside udgør en skadevoldende adfærd på serveren
herunder – men ikke begrænset til – udsendelse af spam, højt forbrug af ressourcer eller usikker software
som giver uvedkommende adgang. Adgangen vil være på pause, indtil problemet er fejlfundet og løst af
kunden.
Kompas360 Web & Marketing

8. Vedligeholdelse
8.1 Kompas360 Web og Marketing hjælper kunden med at vedligeholde hjemmesiden således, at den er
opdateret. Ydermere indbefatter aftalen at kunden kan modtage support over telefon og mail ved
spørgsmål omkring deres hjemmeside samt indsende rettelser til ændring af tekster og billeder på
eksisterende sider. Det fremgår af vores forskellige pakker hvad der er inkluderet i de enkelte.
8.2 Kompas360 Web og Marketing hjælper med at ændre kundens tekster og billeder på eksisterende
sider. Kunden fremsender rettelserne til Kompas360 Web og Marketing på mail med det nye materiale.
Kompas360 Web og Marketing ændrer ikke i hjemmesidens opsætning, indstillinger, layout, menu struktur
eller opretter nye sider. Ændring og oprettelse af produkter og produktkategorier er ej heller inkluderet.
8.3 Opdatering af plugins, WordPress og temaer opdateres jævnligt til seneste tilgængelig version, så
længe der ikke opstår kompatibilitet problemer. Såfremt en opdatering af et plugin ikke er kompatibelt
med den resterende hjemmeside, opdateres den derfor ikke.
8.4 Det primære ansvar for hjemmesiden påhviler altid kunden, men Kompas360 Web og Marketing
bestræber sig på at afhjælpe eventuelle problemer samt at vejlede kunden bedst muligt.
8.5 Kompas360 Web og Marketing bestræber sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af kunden eller
eventuel hacking på hjemmesiden, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af kunden
faktureres særskilt.
8.6 I forlængelse af pkt. 8.5 bestræber Kompas360 Web og Marketing sig på at udbedre eventuelle fejl
forårsaget af 3. part herunder personer, plugins og services, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af
fejl forårsaget af 3. part faktureres særskilt.

9. Online markedsføring

9.1 Kompas360 Web og Marketing bistår kunden med at opnå et potentielt øget salg på internettet ved
brug af værktøjerne Google, Facebook, Instagram og LinkedIn samt øvrige sociale medier samt via SEO
(søgemaskineoptimering). Kompas360 Web og Marketing bestræber sig på at øge kundens besøgende og
dermed salget inden for det på forhånd aftalte budget.
9.2 Der stilles ingen garanti for specifikke resultater, medmindre andet er aftale med kunden, evt. i form
af en vækstgaranti.
9.3 Normalt afregnes omkostninger til det specifikke medie mellem kunden og mediet. I visse situationer
vil omkostninger til visse sociale medier medregnes mellem mediet og Kompas360 Web og Marketing af
praktiske årsager. Dette beløb viderefaktureres til kunden til det selvsamme beløb. Se pkt. 10.6.

10. Betaling

10.1 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner, ekskl. Moms.
10.2 Betaling for Kompas360 Web og Marketing ydelser i forbindelse med hjemmeside eller webshop sker
enten via forudbetaling eller i to rater, hvor første halvdel forfalder til betaling ved igangsættelse af
projektet og anden halvdel forfalder til betaling efter max. 30 dage fra aftaledato.
10.3 Betaling for Kompas360 Web og Marketing ydelser i forbindelse med marketingydelser og annoncering
sker via forudbetaling enten månedsvis, kvartalsvis eller årligt.
10.4 Betaling for Kompas360 Web og Marketing ydelser i forbindelse med Hosting og support sker via
forudbetaling årligt.
Kompas360 Web & Marketing

10.5 Uanset afgivne tilbud tages der forbehold for prisstigninger som følge af lønstigninger, stigninger i
materiale og øvrige omkostninger.
10.6 Kompas360 Web og Marketing er berettiget til at fakturere aconto efter eget skøn.
10.7 Der vil ved opgaver såsom grafik, webudvikling, ekstra funktioner mm. blive faktureret ved opgavens
start.
10.8 Betaling af samarbejdsaftaler skal forudbetales jf. pkt.11.2
10.9 Ved Kompas360 Web og Marketings fakturering for medier jf. pkt. 9.3. skal betalingen ske forud til
Kompas360 Web og Marketing.
10.10 Alt arbejde fra Kompas360 Web og Marketing vil først blive igangsat, når betaling for arbejdet er
modtaget.
10.11 Har kunden indgået en samarbejdsaftale med Kompas360 Web og Marketing vil det fremgå af
tilbuddet, hvor lang tid der faktureres for. Som udgangspunkt faktureres vedligeholdelse og webhotel 12
måneder ad gangen og online markedsføring for 3 måneder ad gangen, medmindre andet er aftalt.
10.12 Ekstra arbejde faktureres ved 950 DKK + moms pr. time.
10.13 Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et
rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker samt en rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned. Herefter sker
sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler. Det skal fastslås, at manglende
rettidig betaling af fakturaen betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorved Kompas360 Web og
Marketing har ret til at stoppe opgavens udførsel, deaktivere hjemmesider og / eller Webshops (hvor
Kompas360 Web og Marketing står for Hosting) samt sætte eventuelle services på hold samt fakturere
udestående beløb.

11. Bindingsperiode samt opsigelse

11.1 Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler, dog bindes kunden
for den forudbetalte periode jf. pkt. 10.8.
11.2 Enhver samarbejdsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med 1 måneds varsel til den første
hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, eller med en 1. måneds varsel frem til ny
betalingsperiode jf. pkt. 10.8 og 11.1.
11.3 Opsigelse skal ske skriftligt til info@kompas360.dk for frigørende virkning.

12. Andet

12.1 Kompas360 Web og Marketing er berettiget til at bruge et projekter som referencer på hjemmesiden
samt i egen online markedsføring og til salgsmateriale.

13. Ændringer

13.1 Kompas360 Web og Marketing er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne såfremt, at der
opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Såfremt betingelserne ændres, vil kunden blive informeret
om dette, hvor de inden for en tidsperiode på 20 dage har mulighed for at opsige inden de nye betingelser
træder i kraft. Såfremt kunden ikke opsiger samarbejdet inden for tidsperioden, fortsættes aftalen med
de nye forretningsbetingelser.

14. Force majeure

14.1 Hverken Kompas360 Web og Marketing eller kunden skal i henhold til nærværende betingelser anses
for ansvarlige over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og

som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået
eller overvundet, herunder nøglepersoners sygdom eller død.

15. Værneting

15.1 Eventuelle tvister og uoverensstemmelser vil blive afgjort efter dansk ret v. retten i Holstebro.
Version 1.2
01.01.2023