Kompas360

Forretningsbetingelser Kompas360 ApS

Opdateret: 07/04/2024

Forretningsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem Kompas360 og kunden, hvorfor det anbefales, at De som kunde læser betingelserne grundigt igennem. Køb af en service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept ligesom forretningsbetingelserne gøres gældende, når Kompas360 har fremsendt aftaledokumenter til kunden. Kun ved skriftlig accept fra begge parter, kan forretningsbetingelserne undtagelsesvis fraviges.

 

 1. Generelt

 

1.1 Kompas360 er et softwareudviklings- og marketingbureau, der hjælper dets kunder med at blive synlige på nettet samt udvikler hjemmesider, Webshops og specialprogrammerede softwareløsninger . Kompas360 bistår også kunden efterfølgende med Hosting og support, vedligeholdelse af hjemmesiden samt online markedsføring mv. Virksomhedens forskellige services betyder, at kunden kan få hjælp hele vejen fra ide og udvikling til den færdige løsning samt efterfølgende online markedsføring.

 

 1. Produktet

 

2.1 Kompas360 leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt e-handelsplatformen WooCommerce. Kompas360 opsætter og tilretter plugins og temaer således, at kunden ender med en færdig løsning, klar til brug.

 

2.2 Kompas360 bistår kunden med rådgivning og vejledning samt design, således designet matcher kundens ønsker til design eller kundens eksisterende grafiske designlinje jf. pkt. 4.1.

Kompas360 udarbejder layout ud fra det enkelte temas funktionalitet og udarbejder ligeledes design fra bunden, når dette kræves i forbindelse med opgavens udførelse. Temaets funktionalitet for udseende afgrænser hvilke muligheder, der foreligger for at designe hjemmesiden. Såfremt kunden ønsker funktionalitet eller tilpasninger i en sådan grad, at det skal specialkodes, anses det som en tillægsydelse.

Det af kunden ønskede visuelle layout udspecificeres i fase 1 omkring igangsættelse og den aftalte grafiske designlinje fraviges ikke. Har kunden konkrete udbedringsønsker til designet, kan kunden fremkomme med disse, når kunden har produktet til korrektur jf. pkt. 4.1.

 

2.3 En løsning fra Kompas360 indebærer de funktioner og muligheder som WordPress CMS, WooCommerce og det enkelte tema stiller til rådighed. Såfremt der ønskes funktionalitet, som standarderne ikke inkluderer, vil det typisk kræve specialkodning og programmering og vil i den forbindelse være at betragte som en tillægsydelse.

Ønsker kunden funktionalitet udført, der går ud over standardaftalen, vil Kompas360 undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed faktureres direkte til kunden.

 

2.4 Såfremt der skal benyttes 3. partssystemer, eksempelvis plugins udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produkt, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Beskrivelsen af pluginnet fremsendes således, at kunden har mulighed for at læse om det lever op til kravene. Kompas360 står ikke til ansvar for eksterne plugins, og det pålægger ligeledes kunden at betale for disse plugins, medmindre det på forhånd er aftalt mellem Kompas360 og kunden, at Kompas360 betaler for plugins. Til tider er eksterne plugins på engelsk, hvorfor oversættelsen af disse anses som en tillægsydelse.

 

2.5 Hjemmesiderne og Webshops er funktionelle på gængse nyere enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes.

 

2.6 Det er ikke muligt for Kompas360 at garantere en vis hastighed på hjemmesiden eller Webshoppen. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt kundens materiale, ønskede ekstra plugins samt hastigheden på det valgte Webhotel.

 

2.7 Når Kompas360 leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt e-handelsplatformen WooCommerce, er Kompas360 ikke databehandler for kunden. Kunden er således dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at løsningen lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de data behandlere, som kundens hjemmeside består af.

 

 1. Annullering og reklamation

 

3.1 Såfremt kunden ønsker at annullere en aftale med Kompas360, skal dette ske inden opgaven igangsættes. Alle opgaver igangsættes ved fremsendelse af aftaledokumenter, som sendes senest 48 timer efter accept af tilbud. En evt. annullering af en aftale kan kun ske ved skriftlig henvendelse til Kompas360 samt efterfølgende accept af Kompas360. I forbindelse med en annullering af en aftale pålægges kunden et annulleringsgebyr på 30% af den samlede aftalte pris, uanset opgavens indhold samt økonomiske omfang. Accept af annulleringen vil fra Kompas360’s side først ske, når kunden har indbetalt faktura jf. ovenstående.

 

3.2 Evt. fejl og mangler i forbindelse med levering af en løsning fra Kompas360 skal påpeges skriftligt af kunden i forbindelse med korrektur og i særdeleshed inden levering af løsningen og / eller inden løsningen lægges online. Modtager Kompas360 ikke nogen reklamation fra kunden betragtes løsningen som godkendt fra kundens side i forbindelse med normal korrekturgang. Reklamationer indgivet efter løsningen er leveret og / eller lagt online faktureres særskilt efter medgået timepris.

 

 1. Processen, levering og forsinkelser

 

4.1 Processen for udarbejdelse af indgåelse af samarbejde omkring hjemmesider, Webshops og / eller marketingopgaver vil foregå på følgende måde:

 

Indledende dialog om funktionalitet, omfang, design, forretning, behov samt eventuelle eksempler. Denne indledende dialog resulterer i et tilbud, som sendes til kunden. Tilbud er som udgangspunkt altid gældende i max. 30 dage fra tilbudsdato medmindre andet er aftalt mellem kunden og Kompas360.

 

Når tilbud er godkendt af kunden, fremsendes aftaledokumenter til kunden i form af ordrebekræftelse samt fakturaer jf. de betalingsbetingelser, der er aftalt med kunden. Opgaven er nu igangsat hos Kompas360 og den respektive afdeling samt medarbejdere er dedikerede på opgaven.

 

Herefter aftales og afholdes opstartsmøde mellem de respektive medarbejdere hos Kompas360 samt kunden, hvor opgaven gennemgås og indsatserne forventningsafstemmes jf. aftalen. Her aftales også tidspunkt for modtagelse af det nødvendige materiale til brug for opsætning af hjemmesiden / Webshoppen, herunder logo, tekst, billeder, video samt evt. produkter. Materialet fra kunden skal modtages inden for 20 dage fra aftaledato medmindre andet er aftalt individuelt mellem kunden og Kompas360.  

 

Herefter igangsættes udvikling og kunden kan forvente at modtage designoplæg inden for 14 dage fra aftaledato. Kunden kontaktes ca. 1 uge før designoplæg er klart med henblik på aftale om tidspunkt for onlinemøde, hvor designoplægget gennemgås og Kompas360 modtager rettelser til designet.

 

Herefter færdiggør Kompas360 designet med rettelser og sender til godkendelse hos kunden jf. aftale om 2 korrekturrunder. Når kunden har godkendt designoplæg, igangsættes den færdige produktion af hjemmesiden / webshoppen. Kompas360 forbeholder sig retten til helt eller delvist at lade arbejdet udføre hos underleverandører. Kompas360 forbeholder sig ligeledes retten til at indsætte generisk tekst og billeder, såfremt kunden ikke leverer det aftalte materiale rettidigt, således Kompas360 på denne måde kan overholde den aftalte leveringstid med kunden.

 

4.2 Kompas360 tilbyder altid 2 korrekturrunder til kunden, medmindre andet er aftalt individuelt. Såfremt yderligere korrekturrunder er nødvendige (evt. pga. kundens egne forhold) vil disse blive faktureret særskilt efter medgået tid.

 

Når hjemmesiden / webshoppen er godkendt, lægges løsningen online efter aftale med kunden. Kunden har som udgangspunkt altid det fulde ejerskab over løsningen, når faktura er betalt rettidigt og løsningen er lagt online.

 

4.3 Leveringstiden af en hjemmeside er som udgangspunkt altid 60 dage og 90 dage for Webshops. Projektet igangsættes, når aftaledokumenter fremsendes til kunden.

 

Skyldes en forsinkelse af projektet kundens forhold, og har Kompas360 rykket herfor én gang, er Kompas360 berettiget til at overdrage hjemmesiden / webshoppen som den er på det givne tidspunkt, hvor kundens forhold forsinker projektet. Kompas360 forbeholder sig ligeledes retten til at fremsende faktura til fuld og endelig betaling eller kræve tidligere fremsendte fakturaer betalt ved kundens forsinkelse af projektet.

 

Skyldes en forsinkelse af projektet Kompas360 er Kompas360 forpligtet til at informere kunden i god tid og senest 10 dage før den aftale leveringstid. Kompas360 er ved forsinkelser altid forpligtet til at løse opgaven såfremt levering kan finde sted hurtigst muligt efter den aftalte leveringstid. Kompas360 kan på intet tidspunkt økonomisk stilles til ansvar for forsinkelser samt evt. omkostninger eller omsætningsmæssige tab, som kunden måtte opleve i forbindelse med evt. forsinkelser af projektet.

 

4.4 Såfremt kunden vælger et andet webhotel/Hosting end hos Kompas360, skal Kompas360 have fremsendt korrekt login til det valgt webhotel. Dette indebærer ftp, database samt adgang til kontrolpanel. Ydermere påhviler det kunden at sørge for, at Webhotellet understøtter seneste teknologier og er opdateret således, at den udarbejdede hjemmeside, kan uploades og er funktionsdygtig.

 

4.5 Det påhviler kunden at levere materialer til hjemmesiden såsom logo, tekst, billeder og produktfiler, medmindre andet er aftalt mellem kunden og Kompas360. Kompas360 gennemgår ikke disse materialer såsom kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder medmindre andet er aftalt mellem kunden og Kompas360. Kompas360’s bistand vedrørende materiale til hjemmesiden vil betragtes som ekstra arbejde, som der kræves tillægsbetaling for.

 

Såfremt materialerne ikke modtages rettidigt, vil der blive indsat ”generisk tekst” samt ”Kommer snart” billeder. Kompas360 kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for indholdet på hjemmesiden, ligesom Kompas360 ikke kan gøres ansvarlige, hvis indhold eller billeder krænker 3. mands rettigheder.

 

4.6 Ved hjemmesidens / Webshoppens færdiggørelse / godkendelse lægges hjemmesiden / Webshoppen online på Kompas360’s server hos Curanet. Ønskes hjemmesiden / Webshoppen lagt online på en server valgt af kunden, skal der fremsendes gyldigt login til det webhotel hjemmesiden skal uploades til, hvorefter hjemmesiden / Webshoppen vil blive lagt online på det valgte Webhotel. Modtager Kompas360 ikke gyldigt login, vil hjemmesiden blive liggende på Kompas360’s test-side, indtil der sendes gyldigt login. Der vil ved efter 30 dage blive igangsat webhotel, som der kræves tillægsbetaling for.

 

4.7 Der er som udgangspunkt ikke indlagt fysiske møder i processen omkring udarbejdelse af opgaver, hjemmesider eller webshops, dog vil dette vurderes fra opgave til opgave i forhold til kundens ønsker samt informationsbehov, så den bedst muligt opstart for et projekt kan opnås.

 

 1. Ophavsret

5.1 Efter færdiggørelse / godkendelse af hjemmesiden / Webshoppen, tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden / Webshoppen kunden.

 

5.2 Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder Kompas360. Kompas360 må til en hver tid benytte komponenterne, herunder design og kodning mv. i andre sammenhænge.

5.3 Kompas360 har den fulde ophavsret over design og kodning, som er udarbejdet af Kompas360.

 

 1. Ansvarsfraskrivelse

6.1 Kompas360 kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

 

6.2. Kompas360 kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

 

6.3 Kundens erstatningskrav over for Kompas360 kan under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens betalinger for de seneste 6 måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftalerne i henhold til den indgåede aftale. Kompas360 kan ligeledes ikke økonomisk stilles til ansvar for evt. omsætningsmæssige tab, som kunden måtte lide i forbindelse med udarbejdelsen af en ny hjemmeside / Webshop, ej heller ved forsinkelser i forbindelse med udviklingen af en hjemmeside / Webshop. Se i øvrigt pkt. 4.3. Det samme gælder ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden har ansvaret for, og som er foretaget af Kompas360. Retter en registreret et erstatningskrav direkte mod Kompas360, har Kompas360 desuden ret til at søge regres, således at Kompas360 i intet tilfælde betaler erstatning i videre omfang end angivet.

 

6.4 Kompas360 kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har nedetid som følge af Hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaet og de tilhørende plugins.

 

6.5. Såfremt en hjemmeside eller webshop, lavet af Kompas360, skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel, kan Kompas360 ikke drages til ansvar for fejl eller nedetid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med re-delegering af domæner eller ændringer i DNS, hvilket Kompas360 ej heller kan stilles til ansvar for.

 

6.6 Såfremt Kompas360 har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en hjemmeside eller webshop kan Kompas360 ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det kunden at have backup.

 

6.7 Kompas360 kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementeringen / lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

 

6.8 Kompas360 kan ikke drages til ansvar, såfremt Kompas360 er behjælpelige med juridisk vejledning. Vi rekommanderer altid at gå til en fagkyndig ved juridiske anliggender.

 

6.9 Kompas360 kan ikke drages til ansvar såfremt hjemmesiden hackes, eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden. Kompas360 kan ikke stilles til ansvar, hverken direkte eller indirekte i forbindelse med nedbrud, de-aktivering af betalingskort / betalingssystemer eller andre udefrakommende påvirkninger i forbindelse med hjemmesiden eller håndtering af online markedsføring på eksempelvis Facebook, Instagram, LinkedIn mv.

 

6.10 Såfremt Kompas360 byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves, forholder Kompas360 sig retten til at kunne annullere aftalen, eller den del af opgaven som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte, eller dele af det betalte, beløb til kunden.

 

 

 1. Hosting

7.1 Hosting indebærer at Kompas360 igennem deres leverandør, kan tilbyde kunden et webhotel hvorpå kundens hjemmeside kan være tilgængelig. Når kunden køber et webhotel gennem Kompas360, er Kompas360 databehandler for kunden.

 

7.2 Størrelsen på webhotellet afhænger af, hvilken pakke kunden har købt. Der er ved ethvert webhotel sat en begrænsning på i form af pladsforbrug, trafik samt processer.

 

7.3 Der garanteres ikke specifikke oppetider for kundens hjemmeside, og Kompas360 kan ikke drages til ansvar for nedetider som skyldes tredjemands forhold.

 

7.4 Kompas360 forbeholder sig retten til at måtte sætte en kundes webhotel på pause, såfremt det kan påvises, at kunden eller dens hjemmeside udgør en skadevoldende adfærd på serveren herunder – men ikke begrænset til – udsendelse af spam, højt forbrug af ressourcer eller usikker software som giver uvedkommende adgang. Adgangen vil være på pause, indtil problemet er fejlfundet og løst af kunden.

 

 1. Support

8.1 Kompas360 hjælper kunden med at supportere hjemmesiden / Webshoppen således, at den er opdateret i forhold til WordPress opdateringer samt opdateringer af Plugins. Kompas360 kan dog ikke stilles økonomisk til ansvar, såfremt hjemmesiden / Webshoppen fejler grundet manglende opdateringer. Ydermere indbefatter aftalen at kunden kan modtage support over telefon og mail ved spørgsmål omkring deres hjemmeside samt indsende rettelser til ændring af tekster og billeder på eksisterende sider. Det fremgår af Kompas360’s aftaledokumenter, hvad der er inkluderet i aftalen.

 

8.2 Kompas360 hjælper med at ændre kundens tekster og billeder på eksisterende sider. Kunden fremsender rettelserne til Kompas360 på mail med det nye materiale. Kompas360 ændrer ikke i hjemmesidens opsætning, indstillinger, layout, menu-struktur eller opretter nye sider medmindre andet er aftalt mellem kunden og Kompas360. Ændring og oprettelse af produkter og produktkategorier er ej heller inkluderet medmindre andet er aftalt mellem kunden og Kompas360. Ændringer i layout, menu-struktur, oprettelse af nye sider, oprettelse af produkter og produktkategorier vil som udgangspunkt altid kræve ekstra betaling fra kunden.

 

8.3 Opdatering af plugins, WordPress og temaer opdateres jævnligt til seneste tilgængelig version, så længe der ikke opstår kompatibilitet problemer. Såfremt en opdatering af et plugin ikke er kompatibelt med den resterende hjemmeside, opdateres den derfor ikke.

 

8.4 Det primære ansvar for hjemmesiden påhviler altid kunden, men Kompas360 bestræber sig på at afhjælpe eventuelle problemer samt at vejlede kunden bedst muligt.

 

8.5 Kompas360 bestræber sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af kunden eller eventuel hacking på hjemmesiden, men er ikke forpligtet hertil medmindre kunden har købt en sikkerhedsaftale hos Kompas360. Udbedring af fejl forårsaget af kunden faktureres særskilt.

 

8.6 I forlængelse af pkt. 8.5 bestræber Kompas360 sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af 3. part herunder personer, plugins og services, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af 3. part faktureres særskilt.

 

 1. Online markedsføring

9.1 Kompas360 bistår kunden med at opnå et potentielt øget salg på internettet ved brug af værktøjerne Google, Facebook, Instagram og LinkedIn samt øvrige sociale medier samt via SEO (søgemaskineoptimering). Kompas360 bestræber sig på at øge kundens besøgende og dermed salget inden for det på forhånd aftalte budget.

 

9.2 Der stilles ingen garanti for specifikke resultater, medmindre andet er aftalt med kunden, evt. i form af en provisionsaftale eller lignende.

 

9.3 Normalt afregnes omkostninger til det specifikke medie mellem kunden og mediet via kundens tilknyttede betalingskort. I visse situationer vil omkostninger til visse sociale medier medregnes mellem mediet og Kompas360 af praktiske årsager. Det aftalte beløb faktureres altid forud til kunden til det selvsamme beløb. Se pkt. 10.6. Der gøres opmærksom på, at der som udgangspunkt altid opkræves et administrationsgebyr på kr. 500,00 ex. moms, når Kompas360 afregner for annonceringen på vegne af kunden.

 

 1. Betaling

10.1 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner, ekskl. Moms.

 

10.2 Betaling for Kompas360 ydelser i forbindelse med hjemmesider eller webshops sker altid som forudbetaling medmindre andet er aftalt mellem kunden og Kompas360.

 

10.3 Betaling for Kompas360 ydelser i forbindelse med marketingydelser og annoncering sker via forudbetaling enten årligt, halvårlig eller kvartalsvis, medmindre andet er aftalt mellem kunden og Kompas360. Indbetalte beløb fra kunden til Kompas360 til brug for på vegne af kunden tilbagebetales ikke.

 

10.4 Betaling for Kompas360  ydelser i forbindelse med Hosting og support sker via forudbetaling årligt.

 

10.5 Uanset afgivne tilbud tages der forbehold for prisstigninger som følge af lønstigninger, stigninger i materiale, stigninger fra eksterne leverandører samt øvrige omkostninger.

 

10.6 Kompas360 er berettiget til at fakturere aconto efter eget skøn.

 

10.7 Der vil ved opgaver såsom grafik, webudvikling, ekstra funktioner mm. blive faktureret ved opgavens

start.

 

10.8 Betaling af samarbejdsaftaler skal forudbetales jf. pkt.11.2

 

10.9 Ved Kompas360’s fakturering for medier jf. pkt. 9.3. skal betalingen ske forud til Kompas360.

 

10.10 Alt arbejde fra Kompas360 vil blive igangsat samtidig med fremsendelse af aftaledokumenterne, hvilket i praksis også betyder, alle timer fra fremsendelse af aftaledokumenterne vil blive registreret og vil indgå som en del af faktureringen i tilfælde af en evt. annullering fra kunden.

 

10.11 Har kunden indgået en samarbejdsaftale med Kompas360, vil det fremgå af tilbuddet, hvor lang tid der faktureres for. Som udgangspunkt faktureres vedligeholdelse og webhotel 12 måneder ad gangen og online markedsføring for minimum 3 måneder ad gangen, medmindre andet er aftalt mellem kunden og Kompas360.

 

10.12 Ekstraarbejde ud over aftalegrundlaget efterfaktureres ved 950 DKK + moms pr. time. Kompas360 forbeholder sig således retten til at opgøre timerne samt efterfakturere timer arbejdet, som ligger ud over aftalegrundlaget, i op til 3 år efter opgavens / samarbejdets start.

 

10.13 Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der blive fremsendt op til 2 betalingspåmindelser.  Reagerer kunden ikke på de fremsendte betalingspåmindelser, vil kravet blive sendt til sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler. Det skal fastslås, at manglende rettidig betaling af fakturaen betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorved Kompas360 har ret til at stoppe opgavens udførsel, deaktivere hjemmesider og / eller Webshops (hvor Kompas360 står for Hosting) samt sætte eventuelle services på hold samt fakturere samtlige udestående timer / beløb.

 

 1. Bindingsperiode samt opsigelse

11.1 Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler, dog bindes kunden for den aftaleperiode, som aftalen løber over jf. pkt. 10.8.

 

11.2 Enhver samarbejdsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med senest 30 dages varsel inden aftaleperiodens udløb jf. pkt. 10.8 og 11.1. Opsigelse skal ske skriftligt til info@kompas360.dk og skal bekræftes af Kompas360 for frigørende virkning.

 

 1. Andet

12.1 Kompas360 er berettiget til at bruge et projekter som referencer på hjemmesiden samt i egen online markedsføring og til salgsmateriale.

 

 1. Ændringer

13.1 Kompas360 er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne såfremt, at der opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Opdaterede forretningsbetingelser vil altid blive gjort frit tilgængelige på Kompas360’s hjemmeside.

 

 1. Force majeure

14.1 Hverken Kompas360 eller kunden skal i henhold til nærværende betingelser anses for ansvarlige over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået eller overvundet, herunder nøglepersoners sygdom eller død.

 

 1. Værneting

15.1 Eventuelle tvister og uoverensstemmelser vil blive afgjort efter dansk ret v. retten i Holstebro.

 

Version 1.3

 

01.04.2024