Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Kompas360 Web og Marketing ApS

Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem Kompas360 Web og Marketing ApS og kunden, hvorfor det anbefales, at De som kunde læser betingelserne grundigt igennem. Køb af en service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftlig accept fra begge parter, kan forretningsbetingelserne fraviges.

1. Generelt

1.1 Kompas360 Web og Marketing ApS er et Web- og marketingbureau, der hjælper dets kunder med at blive synlige på nettet. Kompas360 Web og Marketing ApS udarbejder hjemmesider og webshops, men bistår også kunden efterfølgende med Hosting og support, vedligeholdelse af hjemmesiden, online markedsføring med videre. Virksomhedens forskellige services betyder, at kunden kan få hjælp hele vejen fra ide og udvikling til den færdige løsning samt efterfølgende online markedsføring.

2. Produktet

2.1 Kompas360 Web og Marketing leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt e-handelsplatformen WooCommerce. Kompas360 Web og Marketing opsætter og tilretter plugins og temaer således, at kunden ender med en færdig løsning, klar til brug.

2.2 Kompas360 Web og Marketing bistår kunden med rådgivning og vejledning samt design, således designet matcher kundens ønsker til design eller kundens eksisterende grafiske designlinje jf. pkt. 4.1.

Kompas360 Web og Marketing tilpasser hjemmesidens layout ud fra det enkelte temas funktionalitet og udarbejder således ikke et design fra bunden. Temaets funktionalitet for udseende afgrænser hvilke muligheder, der foreligger for at designe hjemmesiden. Såfremt kunden ønsker funktionalitet eller tilpasninger i en sådan grad, at det skal specialkodes, anses det som en tillægsydelse.

Det af kunden ønskede visuelle layout udspecificeres i fase 1 omkring igangsættelse og den aftalte grafiske designlinje fraviges ikke. Har kunden konkrete udbedringsønsker til designet, kan kunden fremkomme med disse, når kunden har produktet til korrektur jf. pkt. 4.1.

2.3 En løsning fra Kompas360 Web og Marketing indebærer de funktioner og muligheder som WordPress CMS, WooCommerce og det enkelte tema stiller til rådighed. Såfremt der ønskes funktionalitet, som standarderne ikke inkluderer, vil det være at betragte som en tillægsydelse.

Ønsker kunden funktionalitet udført, der går ud over standardaftalen, vil Kompas360 Web og Marketing undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed faktureres direkte til kunden.

2.4 Såfremt der skal benyttes 3. partssystemer, eksempelvis plugins udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Beskrivelsen af pluginnet fremsendes således, at kunden har mulighed for at læse om det lever op til kravene. Kompas360 Web og Marketing står ikke til ansvar for eksterne plugins. Til tider er eksterne plugins på engelsk, hvorfor oversættelsen af disse anses som en tillægsydelse.

2.5 Hjemmesiderne er funktionelle på gængse nyere enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes. Internet Explorer understøttes dermed ikke.

2.6 Det er ikke muligt for Kompas360 Web og Marketing at garantere en vis hastighed på hjemmesiden. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt kundens materiale, ønskede ekstra plugins samt hastigheden på det valgte Webhotel.

2.7 Når Kompas360 Web og Marketing leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt e-handelsplatformen WooCommerce, er Kompas360 Web og Marketing ikke databehandler for kunden. Kunden er således dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de data behandlere, som kundens hjemmeside består af.

3. Reklamation

3.1 Kompas360 Web og Marketing yder 30 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler som ønskes udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af hjemmesiden jf. pkt. 4.1. Reklamationer indgivet efter fristforløbet faktureres særskilt.

4. Samarbejdet og processen

4.1 Processen for udarbejdelse af hjemmesider og webshops vil foregå på følgende måde:

Indledende dialog omkring funktionalitet, omfang, design, forretning, behov samt eventuelle eksempler. Denne indledende dialog resulterer i et tilbud, som sendes til kunden.

Når tilbuddet er godkendt hos kunden, fremsendes en ordrebekræftelse samt faktura jf. de betalingsbetingelser, der er aftalt med kunden. Herefter modtager Kompas360 Web og Marketing det nødvendige materiale til brug for opsætning af hjemmesiden, herunder logo, tekst og billeder.

Herefter igangsættes udvikling af designoplæg som sendes til kunden. Når kunden har godkendt designoplæg, igangsættes den færdige produktion af hjemmesiden / webshoppen. Kompas360 Web og Marketing tilbyder i den forbindelse altid 2 korrekturrunder til kunden, medmindre andet er aftalt individuelt. Når hjemmesiden / webshoppen er godkendt, lægges løsningen online efter aftale med kunden. Kunden har som udgangspunkt altid det fulde ejerskab over løsningen, når faktura er betalt rettidigt og løsningen er lagt online.

4.2 Leveringstiden af en hjemmeside er som udgangspunkt altid 60 dage. For webshops er leveringstiden som udgangspunkt altid 90 dage. Projektet igangsættes, når kunden har accepteret tilbud og har godkendt ordrebekræftelse samt betalingsbetingelser.

Skyldes en forsinkelse af projektet kundens forhold, og har Kompas360 Web og Marketing rykket herfor én gang, er Kompas360 Web og Marketing berettiget til at overdrage hjemmesiden / webshoppen og dermed fremsende endelig fakturering efter de 60 / 90 dage.

4.3 Såfremt kunden vælger et andet webhotel/host end hos Kompas360 Web og Marketing, skal Kompas360 Web og Marketing have fremsendt korrekt login til det valgt webhotel. Dette indebærer ftp, database samt adgang til kontrolpanel. Ydermere påhviler det kunden at sørge for, at Webhotellet understøtter seneste teknologier og er opdateret således, at den udarbejdede hjemmeside kan uploades og er funktionsdygtig.

4.4 Det påhviler kunden at levere materialer til hjemmesiden såsom logo, tekst og billeder. Kompas360 Web og Marketing gennemgår ikke disse materialer såsom kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder. Kompas360 Web og Marketings bistand vedrørende materiale til hjemmesiden vil betragtes som ekstra arbejde. Såfremt materialerne ikke modtages rettidig, vil der blive indsat ”generisk tekst” samt ”Kommer snart” billeder.

4.5 Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med logins til kunden. Se pkt. 4.1, 3.1 og 4.3. Er der ikke modtaget gyldigt login til det webhotel hjemmesiden skal uploades til, vil hjemmesiden blive liggende på Kompas360 Web og Marketing test side, indtil der sendes gyldigt login. Der vil ved efter 30 dage blive igangsat webhotel. Se pkt. 4.1.

4.6 Der er ikke indlagt fysiske møder i processen omkring udarbejdelse af opgaver, hjemmesider eller webshops. Såfremt kunden har et krav omkring at mødes, vil det blive gjort efter gældende timepris, medmindre andet er aftalt.

4.7 Diverse opgaver såsom grafik, installering af plugins og andet webarbejde vil også foregå med faserne nævnt i pkt. 4.1.

5. Ophavsret

5.1 Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden.

5.2 Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder Kompas360 Web og Marketing. Kompas360 Web og Marketing må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1 Kompas360 Web og Marketing kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

6.2 Kompas360 Web og Marketing kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

6.3 Kundens erstatningskrav over for Kompas360 Web og Marketing kan under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens betalinger for de seneste 6 måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftalerne i henhold til den indgåede aftale. Det samme gælder ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden har ansvaret for, og som er foretaget af Kompas360 Web og Marketing. Retter en registreret et erstatningskrav direkte mod Kompas360 Web og Marketing, har Kompas360 Web og Marketing desuden ret til at søge regres, således at Kompas360 Web og Marketing i intet tilfælde betaler erstatning i videre omfang end angivet.

6.4 Kompas360 Web og Marketing kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har nedetid som følge af Hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins.

6.5 Såfremt en hjemmeside eller webshop, lavet af Kompas360 Web og Marketing, skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel kan Kompas360 Web og Marketing ikke drages til ansvar for fejl eller nedetid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med re-delegering af domæner eller ændringer i DNS, hvilket Kompas360 Web og Marketing ej heller kan stilles til ansvar for.

6.6 Såfremt Kompas360 Web og Marketing har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en hjemmeside eller webshop kan Kompas360 Web og Marketing ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det kunden at have backup.

6.7 Kompas360 Web og Marketing kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementeringen / lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

6.8 Kompas360 Web og Marketing kan ikke drages til ansvar, såfremt Kompas360 Web og Marketing er behjælpelige med juridisk vejledning. Vi rekommanderer altid at gå til en fagkyndig ved juridiske anliggender.

6.9 Kompas360 Web og Marketing kan ikke drages til ansvar såfremt hjemmesiden hackes, eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden.

6.10 Såfremt Kompas360 Web og Marketing byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves, forholder Kompas360 Web og Marketing sig retten til, at kunne annullere aftalen, eller den del af opgaven som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte, eller del af, beløb til kunden.

7. Hosting

7.1 Hosting indebærer at Kompas360 Web og Marketing igennem deres leverandør, kan tilbyde kunden et webhotel hvorpå kundens hjemmeside kan være tilgængelig. Når kunden køber et webhotel gennem Kompas360 Web og Marketing, er Kompas360 Web og Marketing databehandler for kunden.

7.2 Størrelsen på webhotellet afhænger af, hvilken pakke kunden har købt. Der er ved ethvert webhotel sat en begrænsning på i form af pladsforbrug, trafik samt processer.

7.3 Der garanteres ikke specifikke oppetider for kundens hjemmeside, og Kompas360 Web og Marketing kan ikke drages til ansvar for nedetider som skyldes tredjemands forhold. Lider kunden et økonomisk tab kan erstatningskravet mod Kompas360 Web og Marketing ikke overstige det i pkt. 6.3. aftalte.

7.4 Kompas360 Web og Marketing forbeholder sig retten til, at måtte sætte en kundes webhotel på pause, såfremt det kan påvises, at kunden eller dens hjemmeside udgør en skadevoldende adfærd på serveren herunder – men ikke begrænset til – udsendelse af spam, højt forbrug af ressourcer eller usikker software som giver uvedkommende adgang. Adgangen vil være på pause, indtil problemet er fejlfundet og løst af kunden.

8. Vedligeholdelse

8.1 Kompas360 Web og Marketing hjælper kunden med at vedligeholde hjemmesiden således, at den er opdateret. Ydermere indbefatter aftalen at kunden kan modtage support over telefon og mail ved spørgsmål omkring deres hjemmeside samt indsende rettelser til ændring af tekster og billeder på eksisterende sider. Det fremgår af vores forskellige pakker hvad der er inkluderet i de enkelte.

8.2 Kompas360 Web og Marketing hjælper med at ændre kundens tekster og billeder på eksisterende sider. Kunden fremsender rettelserne til Kompas360 Web og Marketing på mail med det nye materiale. Kompas360 Web og Marketing ændrer ikke i hjemmesidens opsætning, indstillinger, layout, menu struktur eller opretter nye sider. Ændring og oprettelse af produkter og produktkategorier er ej heller inkluderet.

8.3 Opdatering af plugins, WordPress og temaer opdateres jævnligt til seneste tilgængelig version, så længe der ikke opstår kompatibilitet problemer. Såfremt en opdatering af et plugin ikke er kompatibelt med den resterende hjemmeside, opdateres den derfor ikke.

8.4 Det primære ansvar for hjemmesiden påhviler altid kunden, men Kompas360 Web og Marketing bestræber sig på at afhjælpe eventuelle problemer samt at vejlede kunden bedst muligt.

8.5 Kompas360 Web og Marketing bestræber sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af kunden eller eventuel hacking på hjemmesiden, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af kunden faktureres særskilt.

8.6 I forlængelse af pkt. 8.5 bestræber Kompas360 Web og Marketing sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af 3. part herunder personer, plugins og services, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af 3. part faktureres særskilt.

9. Online markedsføring

9.1 Kompas360 Web og Marketing bistår kunden med at opnå et potentielt øget salg på internettet ved brug af værktøjerne Google Ads, Facebook, Instagram og LinkedIn samt øvrige sociale medier samt via SEO (søgemaskineoptimering). Kompas360 Web og Marketing bestræber sig på at øge kundens besøgende og dermed salget inden for det på forhånd aftalte budget.

9.2 Der stilles ingen garanti for specifikke resultater, medmindre andet er aftale med kunden, evt. i form af en vækstgaranti.

9.3 Normalt afregnes omkostninger til det specifikke medie mellem kunden og mediet. I visse situationer vil omkostninger til visse sociale medier medregnes mellem mediet og Kompas360 Web og Marketing af praktiske årsager. Dette beløb viderefaktureres til kunden til det selvsamme beløb. Se pkt. 10.6.

10. Betaling

10.1 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner, ekskl. Moms.

10.2 Fakturaer vil blive faktureret netto kontant eller med 5, 8 eller 14 dages betalingsfrist, afhængigt af, hvilken aftale der er indgået med kunden.

10.3 Betaling for Kompas360 Web og Marketing ydelser i forbindelse med hjemmeside eller webshop sker i to rater:

Første halvdel forefalder til betaling ved igangsættelse af projektet.
Anden halvdel forefalder til betaling ved overdragelse af hjemmesiden, dog max. 30 dage fra aftaledato. Se pkt. 4.1 og 4.2.

10.4 Der vil ved opgaver såsom grafik, webudvikling, ekstra funktioner mm. blive faktureret ved opgavens start.

10.5 Betaling af samarbejdsaftaler skal forudbetales jf. pkt.11.2

10.6 Ved Kompas360 Web og Marketings fakturering for medier jf. pkt. 9.3. skal betalingen ske forud til Kompas360 Web og Marketing.

10.7 Alt arbejde fra Kompas360 Web og Marketing vil først blive igangsat, når betaling for arbejdet er modtaget.

10.8 Har kunden indgået en samarbejdsaftale med Kompas360 Web og Marketing vil det fremgå af tilbuddet, hvor lang tid der faktureres for. Som udgangspunkt faktureres vedligeholdelse og webhotel 12 måneder ad gangen og online markedsføring for 3 måneder ad gangen, medmindre andet er aftalt.

10.9 Ekstra arbejde faktureres ved 950 DKK + moms pr. time.

10.10 Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker samt en rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler.

Det skal fastslås, at manglende rettidig betaling af fakturaen betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorved Kompas360 Web og Marketing har ret til at stoppe opgavens udførsel, sætte eventuelle services på hold samt fakturere udestående beløb.

11. Bindingsperiode samt opsigelse

11.1 Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler, dog bindes kunden for den forudbetalte periode jf. pkt. 10.8.

11.2 Enhver samarbejdsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med 1 måneds varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, eller med en 1. måneds varsel frem til ny betalingsperiode jf. pkt. 10.8 og 11.1.

11.3 Opsigelse skal ske skriftligt til info@kompas360.dk for frigørende virkning.

12. Andet

12.1 Kompas360 Web og Marketing er berettiget til at bruge projekter som referencer på hjemmesiden samt i egen online markedsføring og til salgsmateriale.

13. Ændringer

13.1 Kompas360 Web og Marketing er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne såfremt, at der opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Såfremt betingelserne ændres, vil kunden blive informeret om dette, hvor de inden for en tidsperiode på 20 dage har mulighed for at opsige inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt kunden ikke opsiger samarbejdet inden for tidsperioden, fortsættes aftalen med de nye forretningsbetingelser.

14. Force majeure

14.1 Hverken Kompas360 Web og Marketing eller kunden skal i henhold til nærværende betingelser anses for ansvarlige over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået eller overvundet, herunder nøglepersoners sygdom eller død.

15. Værneting

15.1 Eventuelle tvister og uoverensstemmelser vil blive afgjort efter dansk ret.

 

Version 1.1

01.08.2021